4.1.43 \(y'(x)=(y(x)+x)^2\)

ODE
\[ y'(x)=(y(x)+x)^2 \] ODE Classification

[[_homogeneous, `class C`], _Riccati]

Book solution method
Riccati ODE, Generalized ODE

Mathematica
cpu = 0.23542 (sec), leaf count = 14

\[\{\{y(x)\to -x+\tan (x+c_1)\}\}\]

Maple
cpu = 0.064 (sec), leaf count = 16

\[[y \left (x \right ) = -x -\tan \left (-x +\textit {\_C1} \right )]\] Mathematica raw input

DSolve[y'[x] == (x + y[x])^2,y[x],x]

Mathematica raw output

{{y[x] -> -x + Tan[x + C[1]]}}

Maple raw input

dsolve(diff(y(x),x) = (x+y(x))^2, y(x))

Maple raw output

[y(x) = -x-tan(-x+_C1)]