2.10 Chaplygin’s equation

  2.10.1 \(u_{\theta \theta }+\frac {v^2}{1-\frac {v^2}{c^2}} u_{vv} + v u_v=0\)

________________________________________________________________________________________