2.11 Chaplygin’s equation

  2.11.1 \(u_{\theta \theta }+\frac{v^2}{1-\frac{v^2}{c^2}} u_{vv} + v u_v=0\)

________________________________________________________________________________________